06 16502048 info@bewustherstel.nl

Algemene Voorwaarden van BewustHerstel

Artikel 1-Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan:

-Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden

-Opdrachtnemer: BewustHerstel, Elzent 36, 5422AZ Gemert, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.

-Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer, zijnde personen die een dienst of product bieden middels BewustHerstel

-deelnemer: de persoon die gecoacht word, zich inschrijft voor een training of specialisatie of workshop.

-Overeenkomst: een contract tussen opdrachtgever of deelnemer, en BewustHerstel betreffende een overeengekomen dienstverlening zoals een consult, training, workshop of andere dienst.

Artikel 2-Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst en voor iedere aanbieding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en deelnemer waarop opdrachtnemer van deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. Gegeven de voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3-Betaling consult

1.De cliënt gaat akkoord met het op de website van BewustHerstel vermelde uurtarief.

2.Voor alle consulten, geldt dat betaling binnen 14 dagen na factuurdatum dient te geschieden.

3.Bijgeschreven op de rekening van BewustHerstel o.v.v het factuurnummer, tenzij anders overeengekomen of aangegeven.

 1. indien betaling niet op de overeengekomen wijze heeft plaatsgevonden, is de deelnemer van rechtswege in verzuim. Deelnemer is dan de wettelijke rente verschuldigd. Alle door het verzuim van deelnemer veroorzaakte kosten, zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de deelnemer.

Artikel 4-Aanmelding/Inschrijving training of cursus

1.Aanmelding van een training , cursus of workshop geschiedt door de deelnemer via het inschrijvingsformulier van de website. Na ontvangst van de benodigde persoonsgegevens ontvangt de deelnemer een bevestiging per mail.

 1. Bewustherstel is pas gehouden tot dienstverlening na haar schriftelijke bevestiging van de aanmelding en volledige betaling van de training of deelname kosten door deelnemer.

4.Voor alle groeps-trainingen met open inschrijving geldt dat betaling dient te geschieden uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de desbetreffende training.

3 Per training is er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Dit aantal ligt tussen de drie en acht deelnemers afhankelijk van de soort training of cursus.

 1. Inschrijving geschied op basis van binnenkomst van aanmeldingen.
 2. Deelname is pas definitief na betalen van overeengekomen bedrag.
 3. Door aanmelden en inschrijving verbind de deelnemer zich aan de betalingsvoorwaarden zoals hier voorgelegd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 4. Bij niet verschijnen van de deelnemer op de aangegeven overeenkomst van zijn of haar keuze zonder opgaaf van redenen, vervalt ieder recht op reclamatie of restitutie van reeds betaalde of nog verschuldigde vergoedingen.

8 .Bij het in gebreke blijven van betaling binnen de gestelde termijn behoudt opdrachtnemer zich het recht om de gereserveerde plaats aan andere belangstellenden toe te wijzen. Dit ontslaat deelnemer echter niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 5-Annuleringsregeling

Individuele consulten:

Bij te laat of niet afzeggen van een afspraak wordt het normale tarief in rekening gebracht. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur van tevoren afgemeld worden. Dit kan altijd middels email of via Voice mail- dus ook in de avonduren of in het week-end is er deze mogelijkheid. De in rekening gebrachte afspraak bij niet of te laat afzeggen wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Trainingen:

 1. Deelnemers kunnen hun deelname aan overeenkomsten voor trainingen, schriftelijk of telefonisch annuleren onder de volgende voorwaarden:

-Bij annulering van deelname tot 28 dagen voor aanvang van de overeenkomst worden geen kosten in rekening gebracht. Reeds gedane betalingen worden teruggestort op een door de deelnemer aangegeven rekening;

– Bij annulering van deelname tot 14 dagen voor aanvang van de training betaalt de deelnemer 50% van de genoemde vergoeding. Eventueel gestorte tegoeden worden minus de genoemde annuleringskosten teruggestort op een door de deelnemer aangegeven rekening;

Bij annulering van deelname binnen 14 dagen voor aanvang van de training betaalt de deelnemer 75% van de genoemde vergoeding. Eventueel gestorte tegoeden worden minus de genoemde annuleringskosten teruggestort op een door de deelnemer aangegeven rekening;

Bij annulering op of na de datum van aanvang van de training betaald de deelnemer 100% van de genoemde vergoeding.

-Op deze annuleringsregeling worden geen uitzonderingen gemaakt vanwege ziekte of andere onvoorziene omstandigheden.

Annuleringen en wijzigingen door opdrachtnemer:

 1. Het recht om te annuleren door de opdrachtnemer wordt behouden indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende aanmeldingen, ziekte van de trainer of overmacht. In dat geval worden de door de deelnemer reeds aan opdrachtnemer betaalde kosten terugbetaald.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich de vrijheid om de algemene voorwaarden, de kosten, de trainer(s), tijden, locatie, karakter en data van de workshops, trainingen en consulten ten allen tijde te wijzigen.
 3. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Opdrachtnemer zal dan een vervangende activiteit aanbieden.

Artikel 6. Geheimhouding

Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen als mede als die informatie verkregen is tijdens de training, workshop.

Artikel 5- Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 7-Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer is aansprakelijk tegenover de deelnemer voor de goede uitvoering van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 1. Opdrachtnemeris niet aansprakelijk voor schade, diefstal, letsel of ongeval berokkend aan de deelnemer, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid dit zou ontstaan.Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer op locatie, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na consult, workshop of training.
 2. Door deel te nemen verklaart deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord met het bovenstaande.